I am Tom.
Japanese: Watashi wa Tomu desu.
German: Ich bin Tom.
Dutch: Ik ben Tom.
Chinese: Wo shi Tom
我是 Tom。
I am thirty years old.
Watashi wa sanjussai desu.
Ich bin dreizig Jahje alt.
Ik ben dertig jaar oud.
Wo shi san shi sui
我是三十歲。
I am a programmer.
Watashi wa purogurama desu.
Ich bin Programmierer.
Ik ben een programmeur.
Who shi chen xu yuan.
我是程序員。
He is a teacher.
Kare wa sensei desu.
Er ist ein Lehrer.
Hij is een leraar.
Ta shi ge lao shi
他是個老師。
She is a doctor.
Kanojo wa isha desu.
Sie ist ein Arzt.
Ta shi yi ge yi sheng
她是一個醫生。
That person is a singer.
Anohito wa kashu desu.
Diese Person ist eine Sängerin.
Na ge ren shi ge shou
那個人是歌手。
This is a cat.
Kore wa neko desu.
Das ist eine Katze.
Zhe shi yi zhi mao
這是一隻貓。
That is a dog.
Sore wa inu desu.
Das ist ein Hund.
Na shi yi zhi gou
那是一隻狗。
That over there is a rabbit.
Are wa usagi desu.
Das da drüben ist ein Hase.
Na bian you yi zhi tuzi
那邊有一隻兔子。

 

 

Comments

comments

Leave a Reply